• 3بدون کدرشدن مو بعد از گذشت زمان
  • براق کننده بسیار قوی
  • خصوصیات واکس مو و ژل