• 28مناسب برای موهای رنگ شده جهت تثبیت و افزایش ماندگاری
  • تقویت کننده و از بین برنده عوارض شیمیایی
  • مناسب برای موهای خشک ، زبر و رنگ شده
  • جلوگیری از خرد شدن و شکنندگی مو