• روشن کردن مو تا ۷ پرده
  • به آسانی با اکسیدان مخلوط  شده و به سرعت رنگ مو را روشن میکند