10

 

 

  • پاک کننده رنگ مو

  • روشن کننده رنگ مو تا ۴ پرده

توجه : درب هیچیک از بطریها نباید جابجا شود و برای تغییر رنگ ابرو و مژه استفاده نشود