طرح عضو گیری مشتریان

  • درازای معرفی هر خریدار ۲ % از تمامی سفارشات فرد جدید به معرفی کننده پرداخت خواهد شد .
  • عضو جدید نباید آرایشگاه یا آموزشگاه باشد .
  • عضو جدید نباید از مشتریان فعال و یا غیر فعال قدیم شرکت باشد .
  • درصد معرفی کنندگان نقدا ( پس از وصول وجه از مشتریان جدید ) پرداخت خواهد شد .